Açıklama

Eskişehir Çifteler Harası Tarihçe
Çifteler Harasının ilk oluumu 18. yüzyılın ikinci yarısında bu bölgede yaayan ve halk tarafından Çifteler Ayanı seçilen Kumarcı3 Abdullah’ın Çiftlii ile balamıtır (Anonim, 1990: 11-Doru, 1989: 188). 18.Yüzyıl sonunda Erzurum’da oldukça güçlenmi olan Zorba Salih4’in otoritesini kırmak için oullarıAbdullah5 ve Mustafa Eskiehir’e gönderilmilerdir (Albek, 1991: 157-Doru, 1989: 190). Abdullahgünümüzdeki nönü ilçesinde, Mustafa ise Çifteler civarında yaamıtır. ki milyon dönüm arazi sahibi olan
Abdullah zamanla güçlenmi ve Ayan seçilmitir. Ayanlıı zamanında halka yaptıı zorbalıklar ve ihtiamlıyaantısı ile dikkati çekmitir. Abdullah, Sakarya nehrinin oluturduu adına Kumarcı denen bir ada 6üzerinde yaptırdıı büyük evde yaamaktadırZamanla bölgede giderek güçlenen Abdullah’ın özellikle Rusya’dan damızlıklar getirerekürettirdii “Kumarcı Hergelesi” olarak tanınan atları ününü daha da arttırmıtır. (Güne-Yakut, 2007:76).Ayanın II. Mahmud döneminde bölgeden geçen Osmanlı ordusuna istenilen iaeyi vermedii içincezalandırıldıı bilinmektedir. Hüdâvendigar Sancaı mutasarrıfı Mustafa Paa Komutasındaki birliklerleyaptıı mücadeleden sonra malikânesi atee verilmi, çiftliine el konulmu ve yakalanan Kumarcı 1814yılında idam edilmitir (Köksal, 2009: 338-Güne-Yakut, 2007: 76).Kumarcının yaadıı arazi bataklık olduu için 1815 yılında Mahmudiye’de Çifteler Çiftlikat-ıHümayunu (Saltanat Çiftlii) adında büyük bir hara kurulmutur. Çiftlik 1830 yılına kadar kâhya denilenyerel yöneticiler tarafından idare edilmitir. 1834 yılından itibaren daha verimli, olması için merkezden
müdürler atanmıtır.1834-1910 yılları arasında 15 müdür burada görev yapmı, cins at, inek ve koyunyetitirilmeye devam edilmitir. (can, 2000: 30).Bu sayede bölgenin nüfusu giderek artmı ve yerleimlerigenilemitir. Çiftlikat-ı Humayun arazisinde 1850 yılına kadar 11 köy bulunuyorken Rumeli, Kırım veKafkaslardan gelen göçmenlerle bu sayı 34 olmutur (Doru, 1989: 189). 1863 yılında haranın çeitligörevlerde bulunan kırk kadrolu çalıanı mevcuttur. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaı sırasında cephelerdeki
askerler için hayvan yetersizlii iyice ortaya çıkınca II. Abdülhamit devlete ait bu tür iletmeleri Hara-y Hümayunlar Nezareti adlı bir yönetime balamı ve 1886 yılında Çifteler Çiftlii, Çifteler Hara-yıHümayunu olarak yeniden yapılandırılmıtır. Bu tarihlerde haranın Mahmudiye, Aziziye, Tatarhöyük,Mandıra, Eminekini, Agılıdere, hsaniye ve Kütahya’da birer ubesi kurulmutur. (Köksal, 2009: 342)Balangıçta yönetim yeri Çifteler iken 1914 yılında daha iyi bir konumda bulunan Mahmudiye giriine inaedilen yapılara taınmıtır (Anonim, 1990: 12).Böylece burada idare binası, ahırlar, koular, atölye binası,cami, hamam, hastane binası, vb. yapılarla büyük bir kompleks oluturulmutur (Köksal, 2009: 342).
II. Abdülhamit Dönemi Anadolu’da çok sayıda yapının ina edildii bir dönemdir. Batılılama ileortaya çıkan yeni ideolojinin göstergesi olarak kullanılan bu yapılardan enönemlilerinden birisi de üphesizÇifteler Harası ve onun camisi olmutur (Aydın, 2009: 699).81910 yılında Çifteler Harasının kapatılması
kararlatırılmıtır. Vilayet Umum Meclisi ve Maliye Nezareti arasındaki anlamazlıklar yüzünden bukesinleememi, 1910 yılında Aziziye Harası adı ile yeniden kurulmutur. Kurtulu Savaı sırasında buradabulunan hayvanlar daha güvenli olan Kırehir, Çankırı gibi bölgelere gönderilmitir. 1925 yılında harayeniden lavedilmi kalan hayvanlar Karacabey harasına gönderilmi ve arazisi Ziraat Vekaletineverilmitir. 1934 yılında ise yeniden açılarak Çifteler Harası adını almıtır. 1986 yılına kadar Çifteler Tarım
iletme Müdürlüü olarak kullanılmı, bu tarihten sonra Anadolu Tarım letmesi Müdürlüü adını almıtır

“Çifteler Harası Yapıları
Geniş bir arazi üzerinde bulunan Anadolu Tarım İşletmesi, Mahmudiye ilçesinin çıkışı ile Çifteler ilçesinin girişi arasındaki bölgede bulunmaktadır. Bu merkezde inşa edildiği dönemde işletme müdürlüğü olarak kullanılan ana bina, cami, ahırlar, depolar, tavlalar, hastane yapısı, çeşitli askeri binalar gibi çok farklı
işlevlerdeki yapılardan oluşmaktayken günümüze bunların ancak bir kısmı ulaşabilmiştir

 

.

Resimler

Yorum Yap & Değerlendir

“Çifteler Harası” için ilk yorum yapın.