Bu üyelik sözleşmesi, PointEskisehir.com isimli web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanacak olan üyenin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

PointEskisehir.com üye portföyüne eklediği tüm fırsat ve etkinlik bilgilerini ve resimlerini sitenin formatına bağlı kalarak yayınlayacaktır. PointEskisehir.com ‘dan kaynaklanmayan teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamadığı hallerde üye, PointEskisehir.com ‘u sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üye, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir. Üye, PointEskisehir.com tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan kullanıcı sorumlu olup, PointEskisehir.com bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için üye’ ye aynen rücu hakkını haizdir.

Üye, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, kullanıcı, başkalarının PointEskisehir.com üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Üye, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Üye, PointEskisehir.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde PointEskisehir.com ‘un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üye’ ye aynen rücu edilecektir.

Üye, PointEskisehir.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile PointEskisehir.com tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde PointEskisehir.com ‘un kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üye’ ye aynen rücu edilir.

Üye, PointEskisehir.com üzerinden yayınlanacak ilanlarında, etkinliklerinde, fırsatlarında ve kampanyalarında vereceği bilgilerin ve fotoğrafların doğru olduğunu, PointEskisehir.com üzerinde üyeleri ve/veya üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin PointEskisehir.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder. Buna rağmen PointEskisehir.com tarafından ödenmek zorunda kalınan adli/idari para cezaları ve/veya tazminatlar için üye’ ye aynen rücu edilir. PointEskisehir.com her zaman için tek taraflı olarak üye’ ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda PointEskisehir.com ‘un sorumluluğu, üye tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının üye’ ye iadesi ile sınırlıdır.

Üye, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda PointEskisehir.com kayıtlarının esas alınacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca üye, işbu sözleşmenin ifası kapsamında PointEskisehir.com hakkında edineceği her türlü ticari/gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişi ve kuruluşlara açıklamamayı ve istihdam ettiği yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarını sağlamak için elinden gelen önlemi almayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Üye, PointEskisehir.com ait diğer yazılı ya da görsel mecralarla birlikte yapacağı olası kampanyaya katılması ya da oluşturacağı olası ürün paketini satın alması durumunda, bu ürünlerin diğer mecraların yayın koşullarına bağlı kalınarak kullanılabileceğini peşinen kabul etmiştir.

Üye, PointEskisehir.com arasındaki üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, üye’ nin üyelik başvurusu formunun ve ödemenin eksiksiz bir şekilde tamamlaması, başvurunun da aynı düzeyde PointEskisehir.com tarafından kabul edilmesi ile anlaşma teşekkül etmiş ve karşılıklı hak ve yükümlülükler yürürlüğe girmiş olur.